skip to main content

National Theatre Blog

Casting Call for Young Welsh Actors from the National Theatre

Casting Call for Young Welsh Actors Galwad am Actorion Ifanc Cymraeg 

 

The National Theatre is seeking actors for Dominic Cooke’s upcoming production of 

Mae’r Theatr Genedlaethol yn chwilio am actorion ar gyfer cynhyrchiad Dominic Cooke  

 

We're looking for exciting young Welsh actors to join the ensemble with a playing age between 15 and 21 years old but be above licensing age (18+). Professional stage experience is preferred, but not essential.  

Rydym yn chwilio am actorion ifanc a chyffrous Cymraeg i ymuno â’r ensemble. Dylau’r actorion edrych yn ddigon ifanc i chwarae rhwng 15 - 21 mlwydd oed, ond rhaid bod yn hyn na’r oedran trwyddedu (18+). Mae profiad llwyfan broffesiynnol yn ffafriol ond nid yn hanfodol. 

 

Actors must have full availability across our production dates:  

Rhaid i actorion fod ar gael ar gyfer dyddiadau’r cynhyrchiad: 

21 February – 19 June 2022.  

21ain o Chwefror - 19eg o Fehefin 2022. 

 

Candidates must ideally be native Welsh speakers or have some skill with the language. We're particularly interested in hearing from authentic North Walian voices, but this is not essential.   

Dylau ymgeiswyr siarad Cymraeg rhygl neu gydag oleiaf gafael da ar yr iaith. Mae genym ddiddordeb penodol i glywed gan leisiau dilys Gogleddol, ond dyw hwn ddim yn hanfodol. 

We are especially keen to hear from under-represented voices and welcome applications from artists who self- identify as working class and/or migrant artists, as well as those from communities who are marginalised for their race, religion, sexuality or disability. 

Rydym yn awyddus i glywed gan gymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol  ac yn annog yn gryf geisiadau gan artistiaid sydd yn huniaethu yn nosbarth gweithiol, ac/neu ymfudwyr,  a’r rheini sydd wedi eu ymyleiddio oherwydd eu hil, crefydd, rhywioldeb neu anabledd. 

 

The production will be in London at the National Theatre. We can help arrange transport and accommodation. Please be sure to make a note of where you’re based/ any singing abilities when applying.  

Mi fydd y cynhyrchiad yn y Theatr Genedlaethol yn Llundain. Gallwn helpu i drefnu trafnidiaeth a llety. Nodwch lle yr ydych yn wedi lleoli ac eich gallu canu gyda eich cais os gwelwch yn dda. 

 

To register your interest please email [email protected] with 

I gofrestri eich diddordeb ebostiwch [email protected] gyda 

“THE CORN IS GREEN CASTING CALL” 

in the subject line and attach a headshot and tell us a bit about yourself and include a recent headshot/ face pic.  

yn y linell destun. Atodwch lun o’ch hun ac ychydig o wybodaeth amdanoch chi. 

Or if you have questions or would simply prefer to speak to someone please email and one of us will call you back. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod gyda rhywun ynglun â’r rôl, cysylltwch trwy’r ebost gyda’ch manylion a neith rhwyn ffonio chi nol. 

 

Initial meetings will take place in January and the deadline for submissions is Wednesday 19 January 2022.

Bydd cyfarfodydd cychwynnol yn cael eu cynnal yn ystod mis Ionawr, a’r derfyn ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mercher 19eg Ionawr 2022.